Cena plnění a forma úhrady

Výše konkrétní fakturované částky je závislá na počtu hodin, ve kterých byla poskytovatelem skutečně plněna.

Cena za poskytované služby bude vyúčtována daňovým dokladem souhrnně za jeden kalendářní měsíc vždy k poslednímu dni měsíce, v němž je plnění poskytováno. K této ceně bude vyfakturována 19% daň z přidané hodnoty dle právních předpisů.

Objednatel je povinen uhradit cenu plnění do 30 dnů ode dne, kdy odsouhlasená faktura byla doručena na adresu pro doručování objednatele, uvedenou v dílčí smlouvě.

 

© J. M. POST